Wilujeng sumping ya ramadhan…

Hun.. ahung… paralun amit amit neda widi, neukteuk leunjeur nilas adegan kabeh siluman sileman jayana mangka sing seda, seda na beunang ku aing… aing nyaho ratu sia, nu calik buligir putih ditiungan ku dadar endog, dibaturan ku es teh manis dijaga ku dji sam soe, sok ngagoda awak keur moyan lamohot kesang matak hanaang, geura punah ku rajah pamunah…. teger hate teger iman dur bedug jadi tujuan… he he

“Wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa pamugi amal ibadah urang tiasa katampi ku Mantena sing lungsur langsar rampung nepi ka rengsena….”

Iklan

Maca kahayang rakyat…

Nyawang nagara-nagara tatangga, kaayaan sagala aya, para pajabatna ramah kana sagala kahayang rakyatna, balaka na hal anggaran nagara, sagala pakasaban jang rakyat aya, nya rakyatna baragja, tara ngabantah kana sagala papatah nagara, antara nagara sarta rakyatna pada-pada wakca balaka kana sagala masalah, matak waas taya papadana.

“Ngan naha nagara saya…?!?!”
Kaayaanna nagara sakarat, para pajabat taya ras-rasan ka rakyatna, ngarancang anggaran kabablasan ngarah gampang ngabangsatna, rakyat sangsara alatan taya daya kana sagala papatah nagara, rakyat hayang kaya taya pakasaban, hayang jajan taya dana, sagala barang ngadaadak langka, kadaharan ngadadak marahal alatan bahan bakar carang datang, matak wajar… pas rakyat lapar hayang dahar ngan cacap kana jalantah jang masakna, da sagala barang marahal. Laaah…. matak haat.

Naha salah rakyat wakca balaka kana sagala kahayangna? Naha salah rakyat hayang bagja? Naha salah rakyat hayang sagala garampang, kaayaan aman, para pajabat nagara maca kana sagala kahayang rakyatna, balaka kana sagala hal masalah nagara. Matak waas ngabayangna.

“Na naha nagara saya…?!?!”
Kayaan rakyat kalah tambah sangsara, para pajabat tambah-tambah ngabangsatna, matak wajar kalah datang caah… “Payaaaah…!!!”

Sakralisme Seni Pantun Sunda

Pantun Sunda benten sareng pantun melayu nu dijerona aya cangkang aya eusi batan “Sisindiran”, leuwih jauh ti eta pantun Sunda dijerona pinuh ku jembar atikan nu bisa dipiconto pikeun kahirupan urang Sunda.

Pantun Sunda salah sahiji kasenian tradisional ti Tatar Sunda mangrupikeun kasenian buhun nu geus aya ti taun 1518 Masehi aya oge nu merkirakeun geus aya ti taun 1400-an. Kahirupan urang Sunda harita masih dipangaruhan ku ajaran Hindu-Budha.

Waktu ajaran Islam mulai nyebar di tatar Sunda, urang Sunda ngarespon positif, deui deui ieu mangaruhan kana alam pikir jeung cara kahirupan urang Sunda. Kitu oge dina seni pantunna, loba rajah pantun Sunda boh carita pantun nu ngandung ajaran-ajaran Islam dijerona, hal ieu bisa katingali dina Rajah Bubuka jeung Rajah Panutup pantun nu pasti dibacakeun ku Juru Pantun.

Rajah nyaeta samodel pamenta/jampe-jampe/sasadu papalaku ka karuhun (leluhur) jeung ka batara batari atawa ka Gusti (Tuhan YME) nu di haleuangkeun ku Juru pantun di awal jeung ahir carita ngarah acara mantun lungsur langsar taya gangguan. Hal ieu nandakeun aya sisi sakralitas dina seni pantun Sunda sorangan, atawa nandakeun yen urang Sunda percaya aya eksistensi dunia luar salian ti diri manehna sorangan.

Conto dina rajah Bubuka :

“ka luhur ka sang rumuhun, ka sang batara ka sang batari, sang batara susuk tunggal, nu babak-babak di kahiangan…”

  • nandakeun ayana sakralisme dina seni pantun Sunda, hirup lain saukur arah horizontal tapi kudu imbang jeung vertikal.

“bul kukus aing ka manggung, ka handap ka kadatuan…”

  • eksistensi cicing di alam dunya pikeun nanjeurkeun ajaran-ajaran langit (agama) jeung marcapada (ngeusian kahirupan ku hal positif)

Hatur nuhun ka http://roron.wordpress.com (Kang Sukron urang Garut) udah ngobrol di telepon sanaos sakedap, ka ramo nu embung cicing ngerepek we hoyong ngetik, ka sadaya nu sumping ka blog abdi pamugi aya manfaatna…

Ceuk Mbah saurna kieu …

Untuk setetes darah…… dalam cawan hati yang terluka

Duh jungjunan sadar eum… tong kamalinaan teuing atuh
ulah nunggu kalangkang robah warna jadi bodas
nyangsareakeun hate ngabelaan angin nu teu bisa di tewak
geura teang dahan nu bisa di pake muntang
geura teang batu nu bisa ditincak geusan nangtung
tong jangkung teuing mawa harepan hate bisi labuhna nyeri
qeura buka tah soca ngarah bisa maca kanu rek wakca
yen hirup geus diciptakeun papasangan
aya beurang aya peuting, aya caang aya poek
hirup, pati, dunya mah…. lain urang nu ngatur
urang teu boga hak…
geura pasrahkeun diri kanu maha suci
hudangkeun harepan anyar sugan kasorang

panglawungan basa

Basa Sunda téh basa indung di Tatar Sunda. Ku kituna, urang kudu bisa nataharkeun basa Sunda ieu pikeun ngabeungkeut saha baé anu micinta kana budaya Sunda. Basa Sunda nu baris manjang nepi ka jaga téh geus jadi angen-angen saréréa. Berekah, nepi ka kiwari basa Sunda masih kénéh hirup, ieu téh jadi salah sahiji cicirén hirupna basa Sunda. Bisa jadi ari nu melang mah aya, inggis ku risi rempan ku sugan yen basa Sunda tilem kalindih ku kamajuan jaman.

Dina prak-prakanana, ngawujudkeun harepan urang ieu kudu luyu “bungkeuleukanana”, tumali sareng hirup-kumbuh basa Sunda, salah saiji tarékah pikeun ngahirup-huripkeun basa Sunda ku cara urang kedah milu ngareuah-areuah ku medalkeun karya-karya tulisan urang dina basa Sunda, boh carita boh puisi jeung sajabana. Lian ti ngaronjatkeun kréativitas urang, minangka ciri dokuméntasi, yén réa kénéh nu mikacinta basa Sunda tur katémbong hasil karyana.

Tujuanana ngaronjatkeun aprésiasi kana karya urang pikeun méré kasempetan ka nu boga anléh ngarah ngahudangkeun sumanget urang Sunda sangkan ngamumulé basa indung Tatar Sunda (basa Sunda) bari jeung prakna dipaké dina kahirupan sapopoé. Pikeun méré gambaran kumaha kaayaan basa Sunda kiwari.

Saha baé tiasa ngaluuhan éta kahoyong…. geura tanya ka diri urang sorangan…“Rek saha deui nu bisa ngamumule budaya urang iwal ti diri urang sorangan…!”
***

“Sanes kitu Kang Kabayan, Kang o7on ? Haaar kamarana nya… pan ieu dewek nuju pidato kalah naringalkeun kitu…. beu ?/! …. eta-eta geuraa ..kalah narundutan tukangeun panggung…. gugaah kang yee… giliran akang pidato gantian, Tuh aya penonton satia Neng Liez, Neng Hileud ngantosan !”

Mudik deui minggu kamari…..

Kuningan is the old mountain resort. Hot water pool and old fashion swimming pool. The uniqueness of this pool is swimming among the fish. The water is really clean as it come from the natural fountain. The fish preserve as the local mithology that disturbing the fish would cause a curse.

peta.jpg

Kuningan di waktu langit lenglang, pamandangan endah nu di lataran ku gunung nu ngajunung, ayana di beh baratdaya suku Gunung Ciremay wilayah Jawa Barat. Gunung ieu mangrupikeun gunung api anu istirahat geus 56 taunan, lebet kana katagori status “gunung merapi aktif normal”. Tiap taun ieu gunung teu pernah sepi ti puluhan rebu pendaki.

81.jpg

Di wilayah Kec.Cilimus Wisatawan tiasa salse rineh bari ngaso di objek wisata Sangkanhurip Alami, tempat rekreasi ieu gaduh pamandian cai panas alami nu ngandung yodium. Teu tebih ti eta tempat aya oge hotel nu tiap kamarna difasilitasi ku cai panas, nyaeta di Hotel Grage Sangkan sareng Tirta Sanita anu masi cindek di wewengkon Sangkahurip keneh, malahan aya oge tempat pikeun terapi kabugaran sagala anu namina Sate Par Aqua.

halaman-hotel.jpg cai-panas.jpg

Masi di sabudereun suku Gunung Ciremay, wisatawan tiasa ningali kolam-kolam anu eusina lauk Kancra Bodas, lauk-lauk ieu ayana di objek wisata Kolam Renang Cibulan, Kolam Renang Cibubur sareng Balong Kramat Darmaloka. Katilu lokasi wisata eta gampang pisan dituju ku para wisatawan salian teu paanggang kaliwatan ku jalur jalan raya Cirebon-Ciamis.

waduk-dharma.jpg kancra-bodas.jpg ulin-jeung-lauk.jpg

Khusus pikeun Kolam Renang Cibulan urang tiasa kokojayan sareng lauk-lauk anu lalindeuk anu cai na oge jernih pertos aqua. Wirehing kamonesan ieu teu tiasa kapanggih di tempat sanes. Pikeun barudak murangkalih bakal barungah kenging pagalaman anyar di ieu tempat. Di tempat ieu oge aya 7 mata cai anu jadi mitos masyarakat satempat ngandung nilai-nilai supranatural.

cibulan.jpg cibulan-1.jpg sumur-7.jpg

cbl.jpg

salengkepna di http://www.pbase.com/archiaston/kuningan

Papagon Hirup

Sasat jeujeuh diri teh urang Sunda puguh we salilana teu jauh ti sora kocapi, sora suling nu marengan sajeuroning hate. Geus kumna we meureun urang Sunda nu loba heureuy jeung carita, lumrah ayana. Pamadegan diri teh lain di aya-aya tapi asli kereteg hate nu geus teu bisa di bebenjokeun ku naon bae. Dumeh laku hirup euweuh nu menta tuda, gumeular ka alam dunya teh kabeneran lahir jadi urang Sunda.

Asa ku waas tuda geus lila hirup joledar kana sagalarupa sifat jeung martabat urang Sunda. Kamari mulang deui ka lembur…. pangangguran balik deui nyintreukan kocapi, balik deui niupan suling pelog nu salila ieu ngagantung we na paku nu cindek di kamar butut karuhun. Ret ka gamelan nu pinuh peledug hate ngarakacak lain bohong, rasa salah beuki manceuh joledar kabina-bina. Ngeng sora Ki Sunda nu baheula kungsi nyarita “Jang ! Rek saha deui nu ngamumule budaya urang iwal ti diri urang sorangan.”

Geubeug hate asa digeuingkeun, bray laku lampah hirup nu geus joledar ingkar tina tali paranti papagon hirup urang Sunda anu dzuhud, jujur, handap asor, hormat ka saluhureun, berehan ka sahandapeun, silih hargaan ka saumureun, mun nyarita ngentep seureuh, jauh tina sifat hiri dengki jail kaniaya, tapi berehan ka sasama.

Emmh… rumaos laku hirup teh geus jauh nyimpang tina papagon hirup nu geus di tangtukeun ku karuhun Ki Sunda. Teu karasa cipanon ngeclak teu kabendung…. waas balik deui kana lampah hirup nu saluyu jeung papagon hirup nu saestuna. Waas ku sagala harepan hirup nu teu bisa tuntas ngan saukur ku carita.

21.jpg