Hariwang tungtung lamunan

panon nyileuk nungturkeun lamunan
milang renghap dina simpena wiati
hariwang tresna kalid sulaya
tunggara ngeukeup bangbaluh
hujan cipanon teu bisa raat
hate raheut nyorang tunggara

hariwang puguh hariwang
bagja hate ukur saliwat
jungjunan jauh ditungtung lamunan
anggang waruga teu karampa
palangsiang ajeun sulaya
ukur nyimbeuhan hate nu simpe
duriat udar tina simpay harepan

@jkt_2222013_11:59PM

Iklan

Panyarandean hate..

Carita anyar keur di sorang
Nu anggang kasampeur deui
Hate jadi ratug tutunggulan
Jungjunan aya hibar ku basana
Sakotret ukur sakotret
Miwaha matak lugina
Hate sirungan deui
Lir kembang nu mekar waktu pasosore

Carita anyar keur di sorang
Panyambung rasa nu kungsi aya
Nu tilem ku lumpatna waktu
Diri anteng kabawa lamunan
Ngorehan basa nu teu kungsi kaucap
Tetep  cindek na dadasar hate
Iwal anjeun panyarandean hate
Hiji rusiah keur urang duaan

 

Tibelat…

dumeh hate terus ngagerendeng
tibelat mah milik saha bae
da puguh keur katalimbeng
sanajan suwung teu kedal basa
angger aya nu diarep-arep
rundayan carita heug geura kotretkeun
lir hariring mapaler tunggara
sanajan ukur sakecap
aweuhan dianti ku hate nu teu uni
rumasa campelak ngabudalkeun kingkin
bongan hate teu bisa buni
nyipen deudeuh dinu panyingkurna
hampura..ukur hampura…

 

Rundayan Katineung

Kamari rundayan katineung dipalerkeun
Nyirungan deui guligahna rasa
Lir ibun murag sakeclak
Nyinglarkeun tunggara
Bongan gugupay wanci balebat nyampeur
Matak nyeredet kana hate
Rasa sono patepung alatan ramo

Duh gamparan…
Geuning  kawit pateupung teu di pungkas
Ngalongkewang diri leungiteun puntang
Lieuk deui mencrong sono
Nganti basa ti salira
Nepi ka balebat nyampeur
Wanci sareupna datang
Papan caang terus pareum
Ngarenghap… hanjellu harepan sirna

—NUNDUTAN—

Sidakep beungeut nyanghareup
Nyambut gawe nuturkeun karep
Papan caang jadi panyawang
Tapi panon sakeudeung deui peureum
Mangsana puput caang ku poek
Lir lengkung katumbiri nutug leuwi
Lelenggutan kiceup antare
Sabot raga ngalayang teu wasa
Hulu nu urug tandes ngagetruk
Lenyapna ngagebah lamunan
Sadar awak geus ngagolepak
Gawe teu metu kalah bancunur hulu
Nu bieu ninggang CPU ha.. ha..

Tepis miring panyarandean hate

Waktu poe condong ka kulon
Raga urang cindek paanggang
Tapi soca pateuteup geugeut
Hate ngubara leupas tina simpayna
Sidik urang geus baroga panutan
Gurat seuneu lain hahalang
Bongan urang wani wawuh
Kembang tresna ngawangun rumpaka rasa
Pakait rasa lain dihaja
 
Waktu poe condong ka kulon
Uplek ngobrol meakeun mangsa
Hariwang hamo bisa dibubi-buni
Sorot soca nitenanan tanggal
Limabelas poe datang sajorelat
Wanci paturay baris datang
Hanca urang nalarik jangkar
Pikeun mulang kanu ngantian
Dua hate tetep tibelat
Dumeh hirup halabhab cinta

Waktu poe condong ka kulon
Rundayan katineung rek dipalerkeun
Talaga wening nyangrkrung na soca
Hambar diri pungkas tibelat
Ngalongkewang leupas pamuntang
Kecap pisah mungkasmungkaskeun asih
Wilujeung angkat kadeudeuh hate
Sugan jaga mawa harepan
Sugan poe datang deui keur urang duaan
Ngukir carita dina tepis miring panyarandean hate
 
(on2hood – Cipageran, 19 September 2011)

Tungtung lamunan

panon poe nojo hate
nangkeup haneut lelembutan
mangle siloka tungtung lamunan
ngadalaingdingkeun hariring
kawih asih na dasar katineung
ngagalura lebah lolongkrang rasa
jadi kembang panganteur lengkah
gugupay ngajak eunteup ku geugeut
malar janten tarate papaes hate
kantenan dina saliring dumadi
asih ngamalir bukti teu jalir
katresna nu mangkak moal sulaya…